Schnittstellen

Rückzug I-IV

Inkjet Fine Art Print mit Rahmen, 27 x 22 cm
2015